Lovgivning

Lovgivning på SSP-området

Hvad siger loven?
SSP-samarbejdet er organiseret som en naturlig konsekvens af, at både skolesystemet, det sociale system og politiet alle via lovgivningen er forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand.
 
I Folkeskoleloven er denne forpligtelse ikke direkte udtrykt, men det nævnes i lovens formålsparagraf, at den enkelte elev skal opnå en alsidig personlig udvikling - noget der ikke vil kunne lade sig gøre, hvis den unge kommer ud i misbrug, kriminalitetm.v.
 
Det sociale system er i loven om social service forpligtet til at føre tilsyn med de vilkår, som børn og unge lever under og eventuelt via støtte skabe de bedst mulige opvækstvilkår.
 
Politiets forpligtelser fremgår af Politilovens § 1, hvor der står, at politiet "skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet". Politiet "skal fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed".
 
Lovgivning i forhold til SSP samarbejdet